Energia Plus. Pieniądze dla Twojego biznesu.

rosnąca krzywa zysku w połączeniu z pieniędzmi oszczędzonymi na zielonej energii

W październiku rozpoczął się drugi nabór w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Energia Plus. Przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości, będą mogły pozyskać nawet 300 milionów złotych w formie dotacji lub pożyczki na inwestycje, m.in. na ekologiczne źródła energii.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko (w tym poprawa jakości powietrza) poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wnioski o preferencyjne pożyczki mogą składać przedsiębiorcy bez względu na wielkość firmy do 17 grudnia 2021 lub wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków (dotyczy wsparcia w formie pożyczki).

Energia Plus. Na co wsparcie.

Pieniądze można pozyskać na działania zgrupowane w ośmiu obszarach, w tym na budowę ekologicznych źródeł energii, jak instalacje fotowoltaiczne oraz podwyższenie efektywności energetycznej. Ogólnie mówiąc, wsparcie dotyczy inwestycji zmierzających powodujących zmianę sposobu pozyskiwania energii na bardziej ekologiczny.

Zobacz naszą ofertę instalacji fotowoltaicznych dla biznesu

Poniżej wszystkie obszary, na które można pozyskać finansowanie:

 1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 2. Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
 3. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
 4. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
 5. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
  1. technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  2. technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  3. modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
  4. wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 1. Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  1. energię ze źródeł odnawialnych,
  2. ciepło odpadowe,
  3. ciepło pochodzące z kogeneracji.
 2. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.
 3. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Poznaj rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną.

Energia Plus. Formy wsparcia

W ramach programu przedsiębiorcy mają do dyspozycji 

 • częściowo umarzalne pożyczki 
 • dotacje (tylko dla technologii ORC). 

Średnia wartość umorzenia pożyczki wynosi ok. 10%. Kwota pożyczki wynosi od 1.000.000 zł do 300.000.000 zł.

Jeśli chodzi o pożyczki, to nie ma w ich przypadku większych wątpliwości, natomiast sprawa robi się bardziej złożona w przypadku dotacji. Nie można jej bowiem pozyskać na większość przewidzianych programem wsparcia działań inwestycyjnych, ale jedynie na te, które wykorzystują technologię ORC, czyli organiczny obieg Rankine’a.

Organiczny obieg Rankine’a to obiecująca technologia pozwalająca na wykorzystanie ciepła nisko i średniotemperaturowego, którego źródłem mogą być procesy przemysłowe i odnawialne źródła energii, do produkcji energii elektrycznej. Istota jego pracy sprowadza się do pracy parowego obiegu Rankine’a z tą różnicą, że czynnikiem roboczym nie jest woda, a związek organiczny lub nieorganiczny, charakteryzujący się niską temperaturą przemiany fazowej. Artykuł przybliża podstawowe zagadnienia związane z instalacjami ORC: prezentuje ich zasadę działania, wskazuje różnice w stosunku do układów parowych, przybliża podstawowe właściwości czynników roboczych, charakteryzuje źródła ciepła i opisuje możliwości ich wykorzystania oraz analizuje rynek instalacji ORC.

Energia Plus. Warunki dodatkowe.

Zaletą programu jest fakt, że nie jest wymagane spełnienie jakichś wymagających warunków, aby starać się o wsparcie. W zasadzie jedynym wymogiem dodatkowym i to tylko przy działaniach z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego (wykonanego zgodnie z zaleceniami przygotowania audytu energetycznego zamieszczonymi na stronie NFOŚiGW, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku).

Aby poznać ofertę Lerty w zakresie instalacji fotowoltaicznych, audytu energetycznego i rozwiązań podwyższających efektywność energetyczną skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy.