fbpx
Lerta. Młoda kobieta tyłem do patrzącego ogląda panel z ikonami energetycznymi

Projekty badawczo-rozwojowe. Fundusze europejskie.

Lerta SA realizuje projekt „Opracowanie narzędzi do predykcji generacji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz optymalizacji procesów bilansowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE w ramach wirtualnej elektrowni”.

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci narzędzi do predykcji generacji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz optymalizacji procesów bilansowania energii elektrycznej pochodzącej z OZE.

Planowane efekty: Efekt projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółek zajmujących się obrotem energią elektryczną, podniesienia rentowności inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, oraz wsparcia kierunku zmian zachodzących na obecnie formowanym rynku bilansującym.

BIURO PROJEKTU

Lerta Technology Sp. z o.o.
ul. Naramowicka 76, Poznań
info.pl@photonenergy.com

Wartość projektu: 5 984 946,34 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 2 992 473,18 PLN

Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego   Funduszu    Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu Inteligentny Rozwój. Projekt  realizowany  w  ramach  konkursu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe. Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

www.ncbr.gov.pl 

logotypy programów UE

EIC Accelerator Pilot

Lerta SA realizuje projekt Przygotowanie wniosku o Eurogrant planowanego do realizacji przez Lerta SA w ramach konkursu EIC Accelerator dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty. Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia Spółki poprzez jej udział w Programie Horyzont 2020 – konkurs EIC Accelerator Pilot. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie wniosku i studium wykonalności niezbędnych w ramach konkursu EIC Accelerator Pilot.

Wartość projektu: 280 060,00 PLN

Wartość dofinansowania: 280 060,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2021

logotypy grantotawców

POIR 01.01.01-00-0677/18

Lerta SA realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. Opracowanie urządzeń i platformy usługowej jako narzędzi do kompleksowego zarządzania komfortem cieplnym i efektywności energetycznej nieruchomości oraz agregacji i zarządzania popytem na energię elektryczną, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 1.11.2018r. – 30.04.2021

Wartość projektu: 6 024 800,25 PLN

Wartość dofinansowania: 4 515 140,98 PLN

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

logotypy grantodawców polskich i unijnych

Virtual Power Plant

Lerta SA (dawniej Husar Labs Sp. z o.o.) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu jest prowadzenie prac B+R w obszarach: Meter Data Management System, Demand Side Management/Demand Side Response, sterowanie ogrzewaniem i komfortem cieplnym oraz Wirtualna Elektrownia.

Wartość projektu: 3 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 400 000,00 PLN

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ASI ValueTech Seed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

logotypy grantodawców

POIR 01.01.01-00-0700/17

Husar Labs Sp. z o.o. (obecnie Lerta SA) zrealizował projekt badawczo-rozwojowy pt. Lerta – system inteligentnego opomiarowania zużycia oraz bezinwazyjnej analizy poboru energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 1.09.2017 – 31.10.2018

Wartość projektu: 1 447 498,85 PLN

Wartość dofinansowania: 1 071 196,78 PLN

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

logotypy grantodawców polskich i unijnych

UDA - POIR.04.02.01 - 0001/16 - 00/02/10

Husar Labs Sp. z o.o. wzięła udział w Programie Akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland realizowanym we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów z branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia i finansowej, którego organizator, tj. Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej jest beneficjentem grantu w ramach projektu pilotażowego Scale UP, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania: 2. 4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2. 4. 1 Centrum analizy i pilotażu nowych instrumentów inno_LAB (“Projekt”).

Project: UDA – POIR.04.02.01 – 0001/16 – 00/02/10

Wartość projektu: 229 755,00 PLN

Wartość dofinansowania: 150 000,00 PLN

Jednostka pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

logotypy grantodawców