fbpx

Lerta – spółka z grupy Photon Energy – z sukcesem kontraktuje 157 MW w aukcji mocy i zapewnia sobie 13,6 mln euro przychodów

Lerta i Photon Energy GroupPortrety biznesowe dwóch mężczyzn

Lerta – spółka z grupy Photon Energy – z sukcesem kontraktuje 157 MW w aukcji mocy i zapewnia sobie 13,6 mln euro przychodów

  • W aukcji głównej na rok dostaw 2027 organizowanej przez PSE S.A. Lerta zakontraktowała jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) o mocy 157 MW, co przełoży się na 63,8 mln zł przychodów (13,6 mln euro).
  • Lerta planuje zwiększyć obsługiwany portfel mocy DSR w Polsce do 600 MW
    w 2027 r. i celuje w 900 MW w 2030 r.
  • W odpowiedzi na dynamicznie rosnący globalny popyt na usługi elastyczności, DSR stanie się kluczowym motorem wzrostu przychodów grupy Photon Energy wraz z międzynarodową ekspansją Lerty, dla której Australia jest kolejnym celem rynkowym.

Photon Energy informuje, że jej spółka zależna – Lerta JRM Sp. z o.o. (należąca do Grupy Lerta), odniosła sukces w polskiej aukcji mocy na 2027 r. i zawarła roczne umowy na 157 MW mocy DSR (Demand Side Response), co przełoży się na 63,8 mln zł (13,6 mln euro) przychodów.

Wprowadzenie do DSR

Bilansowanie sieci elektroenergetycznej staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na zasadniczą zmianę w miksie energetycznym, ponieważ moce produkcyjne działające w podstawie w większości bazujące na nieodnawialnych źródłach są wycofywane, a udział energii odnawialnej, głównie o charakterze zmiennym, szybko rośnie. Ponadto, fizyczna rozbudowa sieci elektroenergetycznej nie nadąża za zapotrzebowaniem na nowe, odnawialne moce wytwórcze. W rezultacie, jedynym realnym rozwiązaniem jest znacznie efektywniejsze wykorzystanie pojemności istniejącej sieci elektroenergetycznej. Można to osiągnąć jedynie poprzez przekształcenie jak największej liczby nieelastycznych konsumentów energii we fleksumentów. Fleksumenci to użytkownicy energii o wysokim poziomie kontroli nad swoim zużyciem, najlepiej posiadający również możliwości wytwarzania i magazynowania energii, a tym samym posiadający znaczną elastyczność w czasie korzystania z energii pobieranej z sieci energetycznej. W rezultacie fleksumenci mogą czerpać korzyści ze spadków cen energii w ciągu doby, a także osiągać dodatkowe przychody poprzez świadczenie usług wspierających sieć energetyczną.

Elastyczne, wytwórcze moce szczytowe (głównie gazowe) są na wielu rynkach w pełni wykorzystywane i jednocześnie drogie. Usługi DSR (Demand Side Response) polegające na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej na żądanie operatora systemu przesyłowego, w coraz większym stopniu stają się istotnym narzędziem utrzymywania równowagi sieci elektroenergetycznej.

Lerta agreguje moce DSR szybko rosnącej liczby fleksumentów i zapewnia możliwość ich wykorzystania operatorowi systemu energetycznego. Podczas okresu zagrożenia na rynku mocy, który miał miejsce 23 września 2022 r. w godzinach wieczornych, operator sieci przesyłowej, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., aby uniknąć blackoutu w związku z czasową niedostępnością 16 GW konwencjonalnych mocy wytwórczych, przy jednoczesnym niskim wolumenie produkcji z elektrowni wiatrowych, przywołał jednostki rynku mocy (w tym jednostki DSR) by zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Ponieważ większość jednostek mocy DSR zredukowała pobór mocy bardziej niż wynikało to z zakontraktowanych wolumenów, można powiedzieć, że mechanizm odegrał kluczową rolę w utrzymaniu działania sieci.

Aukcja PSE na rok 2027

PSE pozyskują moce szczytowe i moce DSR w dwóch aukcjach na przyszłe okresy. Aukcja główna odbywa się nieco ponad cztery lata przed rokiem dostaw, a aukcja dodatkowa odbywa się w marcu roku poprzedzającego rok dostabw. 15 grudnia 2022 r. PSE przeprowadziły aukcję główną na rok 2027, w której Lerta uczestniczyła jednostkami o łącznej mocy DSR w wysokości 157 MW. W wyniku ograniczonej podaży mocy, aukcja zakończyła się pomyślnie w pierwszej rundzie, w której (według wstępnych wyników) udało się Lercie uzyskać cenę 406,35 zł (86,83 euro) za kW/rok, co przełoży się na 63,8 mln zł przychodów (13,6 mln euro) w 2027 r.

Strategia i plany polskiego DSR

Na 2023 r. Lerta zawarła z PSE umowy na 134 MW mocy DSR, co przełoży się na przychody w wysokości 36 mln zł (7,7 mln euro). Lerta przygotowuje się do dodatkowej aukcji na 2024 r., która odbędzie się w marcu 2023 r. z wolumenem co najmniej 300 MW mocy DSR. Firma zamierza zwiększać swój polski portfel DSR o minimum 100 MW rocznie do 2030 r., potwierdzając tym samym swój poprzedni cel na poziomie 500 MW mocy DSR w 2026 r. i dodając nowy cel strategiczny w wysokości 900 MW mocy DSR do 2030 r. Mając powyższe na uwadze, moc 157 MW DSR zakontraktowanych przez Lertę w ostatniej aukcji stanowi około 26 proc. docelowego wolumenu wynoszącego 600 MW w 2027 r. Jest to zgodne ze strategią Lerty, polegającej na zakontraktowaniu około jednej czwartej jej mocy w aukcjach głównych i pozostałej części w aukcjach dodatkowych.

Strategia rozwoju Lerty na polskim rynku mocy opiera się na kilku filarach, m.in.:

  • wysoce profesjonalnym zespole sprzedaży, który jest w stanie pozyskać zarówno dużych przemysłowych odbiorców energii, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą monetyzować swoją elastyczność poprzez usługi DSR,
  • rozszerzenie uczestników rynku DSR, z uwagi na fakt, że od 2025 r. elastyczne jednostki mocy zainstalowane w Niemczech, Czechach, Słowacji, Szwecji i na Litwie będą mogły uczestniczyć w świadczeniu usług DSR na rzecz PSE; Lerta przygotowuje się do wykorzystania tego nowego potencjału rynkowego,
  • skoncentrowaniu się na integracji aktywów magazynowania energii (zarówno należących do Photon Energy, jak i podmiotów trzecich) do swojej oferty w nadchodzących aukcjach na rynku mocy.

Perspektywa Grupy Photon Energy

Sukces Lerty w polskiej aukcji mocy na 2027 r. jest ważnym kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy usług DSR w Polsce z celem 600 MW do 2027 r. i 900 MW do 2030 r. Aukcje PSE dotyczą gotowości do świadczenia usług DSR w przypadku okresów zagrożenia na rynku mocy, które do tej pory występowały rzadko. Elastyczność portfela jednostek mocy DSR zagregowanych przez Lertę pozostaje dostępna do innych celów, takich jak optymalizacja bilansowania obrotu energią elektryczną, obniżenie kosztów energii dla klientów oraz świadczenie usług systemowych dla sieci elektroenergetycznej, co we wszystkich tych przypadkach przekłada się na możliwość generowania dodatkowych przychodów i oszczędności. W związku z tym, przychody zakontraktowane w aukcjach DSR mogą być traktowane jako podstawowe, do której dochodzić będą inne istotne dodatkowe przychody.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi DSR na rynkach, na których grupa Photon Energy jest obecna, a także na innych rynkach, takich jak Włochy, Hiszpania i Irlandia, wprowadzających mechanizmy kontraktowania usług DSR, Lerta ma ekspozycję na szybko rozwijający się rynek globalny. Niedawno wprowadzona w Australii usługa hurtowego zarządzania popytem, która pozwala operatorowi rynku energii elektrycznej uniknąć bardzo wysokich cen hurtowych, pomimo innego sposobu wynagradzania uczestników, ma wiele podobieństw z polskim rynkiem mocy. W związku z tym, rozwój w Australii pozostaje jednym z głównych priorytetów grupy na 2023 r. Photon Energy jest również w trakcie uzyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną w Australii, co stworzy dodatkowe możliwości generowania przychodów dzięki wykorzystaniu platformy wirtualnej elektrowni Lerty i zintegrowanych usług grupy.

„Nasz sukces w polskiej aukcji mocy na 2027 r. dodatkowo uzasadnia logikę integracji Lerta z Photon Energy Group. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o nowy, stabilny, rentowny i powtarzalny strumień przychodów, jaki Lerta zapewni grupie w przyszłości” – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. „W świetle rosnącej globalnie potrzeby elastyczności sieci elektroenergetycznych, usługi DSR mają szansę stać się jednymi z najszybciej rozwijających się segmentów rynku energetycznego, a Photon Energy Group odegra kluczową rolę w zapewnianiu operatorom sieci przesyłowych na całym świecie możliwości bilansowania swoich systemów. Agregacja jednostek i dostawa usług DSR nie wymaga znaczącego zaangażowania kapitału, gdyż opiera się na wykorzystaniu wysoko wyszkolonych sprzedawców i dostępnej, własnej technologii VPP, czyni ten segment rynku szczególnie atrakcyjnym” – podkreślił.

Borys Tomala, CEO Lerty dodał: „Od początku istnienia polskiego rynku mocy konsekwentnie zwiększamy portfel kontraktów i zagregowanych jednostek DSR. Zaczęliśmy od zaledwie 5 MW mocy DSR w 2021 r., a zaledwie kilka dni temu przeszliśmy wszystkie wstępne testy potwierdzające nasze możliwości dla 134 MW w 2023 r. Dzisiejszy dzień to kolejny kamień milowy dla Lerty i całej grupy Photon Energy, ponieważ zabezpieczamy 157 MW, co odpowiada ponad 25 proc. planowanego wolumenu na 2027 r., za rekordowo wysoką cenę. Od teraz zamierzamy kontynuować rozwój naszego biznesu DSR nie tylko w Polsce, ale także na rynkach Europy Zachodniej, Australii i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w krajach sąsiednich, które mogą uczestniczyć w istniejącym polskim mechanizmie. Ponieważ elastyczność stała się kluczowym towarem na wszystkich rynkach energii odnawialnej, będziemy dążyć do zapewnienia operatorom sieci szybko dyspozycyjnej, zintegrowanej i elastycznej mocy, aby dostarczać konsumentom na całym świecie większe ilości czystej energii elektrycznej.”

O firmie Photon Energy

Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 900 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 380 MWp na całym świecie. Lerta, która w wkrótce będzie w pełni zależna od Photon Energy, posiada licencje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii, a poprzez wirtualną elektrownię (VPP) agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW. Lerta jest trzecim co do wielkości dostawcą usług DSR dla polskiego operatora elektroenergetycznego z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 r. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i rekultywacji, a także rozwoju i zarządzania studniami i innymi źródłami wody. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a biura znajdują się w Australii i całej Europie.

Kontakt dla mediów

Martin Kysly
Head of Marketing and Corporate Communications
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Kontakt dla inwestorów

Emeline Parry
Investor Relations and Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Facebook
Twitter
LinkedIn

Napisz do nas

Oddzwonimy, najszybciej, jak to będzie możliwe.

DSR (#11)

Lerta. Cztery osoby na zdjęciu w strojach biznesowych