Projekty
badawczo-rozwojowe

Lerta SA realizuje projekt Przygotowanie wniosku o Eurogrant planowanego do realizacji przez Lerta SA w ramach konkursu EIC Accelerator dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie: 2.3.6 Granty na Eurogranty. Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia Spółki poprzez jej udział w Programie Horyzont 2020 – konkurs EIC Accelerator Pilot. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie wniosku i studium wykonalności niezbędnych w ramach konkursu EIC Accelerator Pilot.

Wartość projektu: 280 060,00 zł

Wartość dofinansowania: 280 060,00 zł

Okres realizacji: 01.04.2020 – 31.03.2021

 

logotypy projektowe

W trakcie realizacji

Lerta SA realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt. Opracowanie urządzeń i platformy usługowej jako narzędzi do kompleksowego zarządzania komfortem cieplnym i efektywności energetycznej nieruchomości oraz agregacji i zarządzania popytem na energię elektryczną, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Nr projektu: POIR 01.01.01-00-0677/18

Termin realizacji: 1.11.2018r. – 30.04.2021r

Wartość projektu: 6 024 800,25 zł

Wartość dofinansowania: 4 515 140,98 zł

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

logotypy projektowe

Lerta SA (dawniej Husar Labs Sp. z o.o.) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu jest prowadzenie prac B+R w obszarach: Meter Data Management System, Demand Side Management/Demand Side Response, sterowanie ogrzewaniem i komfortem cieplnym oraz Wirtualna Elektrownia.

Wartość projektu: 3 000 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 400 000,00 zł

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ASI ValueTech Seed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 

logotypy projektowe

Zrealizowane

Husar Labs Sp. z o.o. (obecnie Lerta SA) zrealizował projekt badawczo-rozwojowy pt. Lerta – system inteligentnego opomiarowania zużycia oraz bezinwazyjnej analizy poboru energii elektrycznej i gazu w gospodarstwach domowych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Nr projektu: POIR 01.01.01-00-0700/17

Termin realizacji: 1.09.2017r. - 31.10.2018r

Wartość projektu: 1 447 498,85 zł

Wartość dofinansowania: 1 071 196,78 zł

Jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

logotypy projektowe

Husar Labs Sp. z o.o. uczestniczył w Programie Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowanym we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej, którego to organizator, tj. Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej jest beneficjentem grantu w ramach pilotażu Scale UP, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania: 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB ("Projekt").

Nr projektu (umowy Husar Labs Sp. z o.o.): UDA - POIR.04.02.01 - 0001/16 - 00/02/10

Wartość projektu: 229 755,00 zł

Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł

Jednostka pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

logotypy projektowe