fbpx

Regulamin usługi newsletter

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter (dalej również: „Newsletter”) określa szczegółowe zasady dostarczania treści drogą poczty elektronicznej przez Lerta SA (dalej również: “Usługodawcę”) z siedzibą w Poznaniu (61-622), przy ul. Naramowicka 76, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848411, NIP: 9721266595, o kapitale zakładowym 135 810,72 zł.
 2. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

2. [Przedmiot usługi]

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Lerta SA na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty, promocji i aktualnościach Usługodawcy.  
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Usługodawcą udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik powinien kliknąć na link (łącze) umieszczony w stopce otrzymanego Newslettera.

3. [Warunki korzystania]

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie lerta.energy w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 3. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Lerta SA. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.

4. [Dane osobowe]

 1. Lerta SA jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Lerta SA zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania aktualnościach, produktach i usługach dostępnych w ofercie).
 4. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kod@lerta.energy.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 6. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 7. Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podane danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.
 9. Użytkownikom usługi Newslettera przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 10. W każdym czasie użytkownikom usługi Newsletter przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Lerta SA przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://lerta.energy/polityka-prywatnosci.html.

5. [Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy info@lerta.energy, pocztą bezpośrednio na adres Lerta SA.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Napisz do nas

Oddzwonimy, najszybciej, jak to będzie możliwe.

DSR (#11)

Lerta. Cztery osoby na zdjęciu w strojach biznesowych